آزمون مجلس

A House Examination will involve an on site survey of you house / apartment. من به شما خانه را بررسی کنید و استرس geopathic, leylines و میدانهای الکترومغناطیسی.

به طور معمول dowser اتاق خواب خود را تنها برای آبهای زیرزمینی را بررسی کنید, گسل های زیرزمینی, کاری و شبکه های هارتمن شبکه. من همیشه شامل شبکه شبکه Benker, غارهای زیرزمینی, سمت چپ- و راست گردان میدان انرژی در معاینه من, پس از آن می تواند مضر باشد.

من یک معاینه خانه را برای شما انجام دهد در هر نقطه در اروپا, اما, برای مناطق دور افتاده ممکن است وجود داشته باشد اضافه.

هزینه اولیه 440 €.- و شامل مسافرت و اقامت هزینه. Please contact me for detailed information.