Lebensprozesse – Deutsch

Na konci listopadu 2015, zveřejněné německé verze mé knihy životních procesů v nakladatelství Via Nova,,de,Kniha může,,de,zde,,de,objednat,,de,Tady je to, co je to asi,,de,Jak již bylo možné odhadnout názvem „životních pochodů“,,de,Chcete tuto knihu všechny tyto procesy,,de,Postupy a zákony,,de,které jsou základem veškerého života,,de,představují detail,,de,Všechny procesy,,de,které se vyskytují v živých organismech,,de,podléhají stejným zákonům,,de,bez ohledu,,de,ať už se jedná rostliny,,de,Zvířata nebo lidé se,,de. Das Buch kann hier bestellt werden. Hier ist worum es geht:

Wie der Titel „Lebensprozesse“ schon erahnen lässt, will dieses Buch all jene Prozesse, Vorgänge und Gesetze, die die Grundlage allen Lebens sind, ausführlich darstellen. Alle Prozesse, die in lebenden Organismen ablaufen, unterliegen den gleichen Gesetzen, unabhängig davon, ob es sich um Pflanzen, Tiere oder Menschen handelt; daher können Lebensprozesse auch die heiligen Gesetze des Lebens genannt werden. Sie sind so alt wie das Leben selbst und sind in jedem lebenden Organismus angelegt. Obwohl sie in der Sprache der Natur leicht entdeckt werden können, byly ignorovány za posledních tisíc let a už nám není dnes,,de,Život postupy - biofyzikální,,de,biochemické a duchovní Zákony našeho života jsou jednoduché a složité zároveň,,de,jsou zjevné a skryté,,de,které jsou významné,,de,energeticky a duchovně,,de,jsou konzistentní a rozporuplné zároveň,,de,jsou harmonicky a rytmicky jako hudba,,de,jsou rádi, a živý jako život sám,,de. Lebensprozesse können jedoch immer noch entdeckt, entschlüsselt und wie eine kosmische Sprache gelesen werden. Es ist die heilige Sprache des Lebens, die sich in der meditativen Kontemplation der Seele des Menschen offenbart.

Lebensprozesse – die biophysikalischen, biochemischen und spirituellen Grundgesetze unseres Lebens sind einfach und komplex zugleich; sie sind offensichtlich und verborgen; sie sind materiell, energetisch und spirituell; sie sind in sich stimmig und widersprüchlich zugleich; sie sind harmonisch und rhythmisch wie Musik; sie sind bewegt und lebendig wie das Leben selbst. Gelänge es uns, diese Gesetze wieder zu verstehen und anzuwenden, würde das tiefgreifende und heilende Konsequenzen für unser Leben haben; es könnte alle Aspekte der Gesellschaft transformieren und eine Grundlage für die menschliche Existenz bilden, die alle Menschen sowohl auf der physischen als auch auf der spirituellen Ebene nährt. Die Anwendung jener heiligen Gesetze des Lebens kann nicht nur jede einzelne Person heilen und regenerieren, sondern unseren wundervollen Planeten Erde als Ganzes.

Země potřebuje pomoc v době krize,,de,stejně jako my lidé,,de,žít na něm,,de, genauso wie wir Menschen, die auf ihr leben! Was könnte besser helfen als ein tiefes, liebendes Verständnis all jener Vorgänge, die das Leben auf diesem Planeten formen? Ein Verständnis, das uns erlaubt, mit einfachen Mitteln Gesundheit und Harmonie wiederherzustellen – in uns und um uns herum. Ein Verständnis, das uns befähigt, all jene Krankheiten erfolgreich selbst zu behandeln, die heute fälschlicherweise als unheilbar klassifiziert werden. Ein Verständnis, das uns erlaubt, mit der Natur auf eine Weise zu interagieren, um nicht nur eine unglaubliche Fülle landwirtschaftlicher Erträge hervorzubringen, sondern auch stabile Ökosysteme und eine Regeneration der physischen, energetischen und spirituellen Systeme in der Natur. Je nejvyšší čas,,,de,V posledních letech se stalo tak zřejmé,,,de,že příroda,,de,společnost a většina jednotlivců na naší planetě v procesu postupného degenerace - patologický vykolejení - jsou,,de,Mohlo by se tedy způsobit vykolejení,,de! In den vergangenen Jahren ist es so offensichtlich geworden, dass sich die Natur, die Gesellschaft und die Mehrzahl der Individuen auf unserem Planeten in einem Prozess der fortschreitenden Degeneration – des krankhaften Entgleisens – befinden. Zu diesem Entgleisen konnte es deswegen kommen, protože naše myšlení se odvrátila od skutečných zákonů života a čerpá pouze viditelný materiál jevy v úvahu,,de,bez porozumění podkladové neviditelných zákonů,,de,Ztratili jsme schopnost,,de,myslet holisticky,,de,jak jsme již od dětství ve školských systémech a vysokých škol k logickým,,de,analytické myšlení jsou vzděláváni,,de,přemýšlení,,de,izolační nádherné fungování života ve zvláštních oblastech, a tím trhá ven z kontextu jednotného celku,,de,Jako & nbsp; & nbsp; extrahuje & nbsp; zubu,,de,& Nbsp; & nbsp; ne & nbsp; hodnota & nbsp; má více,,de,poté, co byly odstraněny z úst,,de,lze nazvat analytické nebo odborné znalosti jako „mrtvé vědy“,,de, ohne die zugrundeliegenden unsichtbaren Gesetzmäßigkeiten zu begreifen.

Wir haben die Fähigkeit verloren, ganzheitlich zu denken, da wir von Kind an in Schulsystemen und Universitäten zu einem logischen, analytischen Denken erzogen werden. Ein Denken, das die wunderbaren Zusammenhänge des Lebens in Spezialgebiete isoliert und somit aus dem Kontext des einheitlichen Ganzen herausreißt.

Wie einen extrahierten Zahn, der keinen Wert mehr hat, wenn er einmal aus dem Mund entfernt wurde, kann man analytische oder spezialisierte Kenntnisse als „tote Wissenschaft“ bezeichnen, da sie sich nicht mehr in das Ganze integrieren. Es ist dieser Kontext, dieser Zusammenhang, dieses heile Verwobensein, was das eigentliche Leben und dessen Gesetzmäßigkeiten ausmacht.

Um Lebensprozesse verstehen zu können, müssen wir zunächst unser Denken heilen – das heißt „ganz machen“. Das rein rationale (männliche) Denken, das alle Erscheinungen trennt und einzeln untersucht, muss um das analoge (weibliche) Denken erweitert werden. Analoges Denken bildet eine Synthese – es bringt einzelne Erfahrungen und Gegebenheiten miteinander in Beziehung, bildet ein heilendes Ganzes. So entsteht ein Netz der Heilung, das all jene Teile verbindet, die durch das analytische Denken zerstört (oder auseinander-genommen) wurden. Jedná se jedná o uznání vnějších podmínek v zrcadle naší mysli duše - meditativní vnitřní uvědomování,,de,že všechny znalosti již v nás existuje,,de,holistický,,de,léčivé myšlenky může vzniknout jen díky procesu vnitřní čištění,,de,stejně,,de,jak můžeme dosáhnout dokonalého zdraví pouze prostřednictvím vnitřní očista těla,,de,naleznete v následujících kapitolách této knihy,,de,Můžeme mít zdravou mysl,,de,uznává zákony života,,de,dosaženo pouze čištěním naše myšlenky,,de,Jinými slovy to znamená,,,de,být bez myšlenkových forem,,de,které jsou uvedeny na nás v médiích,,de,a místo toho sjednotit myšlenky čisté zdroje,,de,Nejčistší zdroje je tento zdroj,,de, dass alles Wissen bereits in unserem Inneren vorhanden ist.

Ganzheitliche, heilende Gedanken können nur durch einen Prozess der inneren Reinigung entstehen. Genauso, wie wir perfekte Gesundheit nur durch die innere Reinigung des Körpers erreichen können (siehe hierzu die folgenden Kapitel dieses Buches), können wir einen gesunden Geist, der die Gesetzmäßigkeiten des Lebens erkennt, nur durch die Reinigung unserer Gedanken erzielen. In anderen Worten bedeutet das, frei werden von den Gedankenformen, die uns durch die Medien vorgegeben werden, und stattdessen die Gedanken auf eine reine Quelle ausrichten.

Die reinste Quelle ist jene Quelle, ze života pružinami sám - říkejte tomu Bůh,,de,Nazýváme ho pramenem bytí či vládnoucí inteligenci ve vesmíru -,,de,Jména nevadí zde,,de,To je to, že síla a inteligence,,de,all život je založen i vlastní každému atomu tvorby - to není nic jiného než „idea“ života samotného,,de,Pouze tehdy, pokud zahrneme tento zdroj v našem myšlení a koncepčně sjednotit všechny jevy hmotného světa opět s tímto zdrojem,,de,můžeme provést skutečnou vědu a znovu získat skutečné poznatky,,de,Pravda věda bude vždy orientován na příčinách jevu, a ne k jeho účinkům a symptomy,,de,akademická věda,,de,působíme na Západě,,de, nennen wir sie die Urquelle des Seins oder die herrschende Intelligenz im Universum –, Namen spielen hier keine Rolle. Es ist jene Macht und Intelligenz, die allem Leben zugrunde liegt und jedem Atom der Schöpfung innewohnt – sie ist nichts anderes als die „Idee“ des Lebens selbst. Nur wenn wir diese Quelle mit in unser Denken einbeziehen und alle Erscheinungen der materiellen Welt wieder gedanklich mit dieser Quelle vereinen, können wir wieder echte Wissenschaft betreiben und wahre Erkenntnisse erringen. Echte Wissenschaft wird sich immer an den Ursachen eines Phänomens orientieren und nicht an dessen Wirkungen und Symptomen. Die akademische Wissenschaft, die wir im Westen betreiben, není věda,,de,neboť jsou pouze účinky,,de,hmotný svět,,de,a ne příčiny,,de,duchovní a energetickou úroveň,,de,který produkoval záležitost,,de,zkoumal,,de,Tato kniha poskytuje přehled o nové vědy života,,de,které hrají důležitou roli v reformě našich - mohou hrát vědy - které jsou k dispozici ve slepé uličce,,de,moderní medicína,,de,zemědělství a biologie jsou jen špičkou ledovce našeho vědeckého nedorozumění,,de,Navíc, tato kniha by se nějaký čtenář být vodítkem pro zdravý život - na základě zjištění životních procesů v lidském těle,,de,Vyzbrojeni těmito znalostmi,,,de,Čtenář může,,de,V závislosti na své schopnosti a jeho pochopení,,de, da sie nur die Wirkungen (die materielle Welt) und nicht die Ursachen (die spirituelle und energetische Ebene, die die Materie hervorgebracht hat) untersucht.

Dieses Buch gibt einen Abriss einer neuen Wissenschaft des Lebens, welche eine wichtige Rolle bei der Reform unserer – sich in einer Sackgasse befindenden – Wissenschaften spielen kann (die moderne Medizin, die Landwirtschaft und die Biologie sind nur die Spitze des Eisberges unseres wissenschaftlichen Unverständnisses). Darüber hinaus soll dieses Buch jedem Leser ein Leitfaden sein für ein gesundes Leben – auf der Grundlage der Erkenntnisse der Lebensprozesse des menschlichen Körpers. Mit diesem Wissen ausgerüstet, kann der Leser, abhängig von seinen Fähigkeiten und seinem Verständnis, rozumět všem degenerativních onemocnění, v podstatě i léčit v brázdě,,de,Aplikace procesů života jako vodítko pro život zdravý také vrhá nové světlo na proces stárnutí, odhalil jej jako samostatně indukované proces sebedestrukce falešnými života,,de,a stravovací návyky,,de,Nicméně, mnoho praktických zkušeností musí být shromažďovány,,de,být pravdivý k budoucnosti bez onemocnění život nechat,,de. Die Anwendung der Lebensprozesse als Leitfaden für ein gesundes Leben wirft auch ein neues Licht auf den Alterungsprozess und enthüllt ihn als selbstverursachten Prozess der Selbstzerstörung durch falsche Lebens- und Ernährungsgewohnheiten. Dennoch muss noch viel praktische Erfahrung gesammelt werden, um eine Zukunft des krankheitsfreien Lebens wahr werden zu lassen.