El càncer explicat,,en,causes,,en,Prevenció i teràpies naturals per al càncer,,en,curs d'un dia,,en,el diumenge 2 de febrer de 2014, Centre thelife en Rossinver,,en,Co,,en,Leitrim,,en,En aquest curs d'un dia ens centrem en la comprensió del principi pur i la causa de càncer,,en,A les universitats mèdiques hi ha un enfocament en el tractament dels símptomes i només s'ha fet cap esforç per comprendre o dirigir-se a les causes de la malaltia,,en,Això és molt evident en el tractament del càncer,,en,La comprensió del principi pur de com funciona el seu cos és un avantatge indispensable si mai ha de tractar amb un membre de la indústria mèdica,,en,se li posa en una posició de coneixement,,en,que pot ser molt útil per a la seva pròpia vida, sinó també molt valuosa per poder donar bons consells als seus éssers estimats,,en! Causes, Prevention and Natural Therapies for Cancer

El càncer explicat,,en,causes,,en,Prevenció i teràpies naturals per al càncer,,en,curs d'un dia,,en,el diumenge 2 de febrer de 2014, Centre thelife en Rossinver,,en,Co,,en,Leitrim,,en,En aquest curs d'un dia ens centrem en la comprensió del principi pur i la causa de càncer,,en,A les universitats mèdiques hi ha un enfocament en el tractament dels símptomes i només s'ha fet cap esforç per comprendre o dirigir-se a les causes de la malaltia,,en,Això és molt evident en el tractament del càncer,,en,La comprensió del principi pur de com funciona el seu cos és un avantatge indispensable si mai ha de tractar amb un membre de la indústria mèdica,,en,se li posa en una posició de coneixement,,en,que pot ser molt útil per a la seva pròpia vida, sinó també molt valuosa per poder donar bons consells als seus éssers estimats,,en! Causes, Prevention and Natural Therapies for Cancer

One day course on sunday the 2nd of February 2014 at THELIFE Centre in Rossinver, Co. Leitrim

 

In this one day course we focus on understanding the pure principle and cause of cancer. At medical universities there is a focus on symptom treatment only and no effort is been made to comprehend or target the causes of disease. This is very obvious in the treatment of cancer. Understanding the pure principle of how your body works is an indispensable advantage if you ever have to deal with a member of the medical industry – it puts you in a position of knowledge, which can be incredibly helpful for your own life but also very valuable to be able to give good advice to your loved ones.

 

Hi ha una sèrie de factors que estan involucrats en tots els càncers,,en,que són més o menys coneguts i que poden abordar per tal d'evitar que el proper d'una malaltia greu,,en,Aquests factors també han de ser coneguts per qualsevol persona que experimenta una teràpia contra el càncer,,en,ja que una teràpia sempre ha d'abordar les causes d'un problema de salut en lloc dels símptomes,,en,això fa, per descomptat, posar un gran signe d'interrogació al tractament de quimioteràpia,,en,Aquests són alguns dels punts que es tracten en el curs,,en,• Per què el càncer poques vegades es pot curar amb enfocaments mèdics convencionals,,en,• Per què realment poderoses cures naturals per al càncer no es fan públics,,en,• L'equilibri alcalí àcid,,en,• El paradigma malament en el nostre sistema mèdic,,en,• càncer,,en,l'energia vital i la teoria quàntica,,en – they are pretty much known and they can be addressed in order to prevent the upcoming of a serious disease.
Those factors also need to be known for anyone undergoing a cancer therapy, since a therapy always needs to address the causes of a health problem rather then the symptoms (this does of course put a large question mark on chemo therapy).
Here are some of the points that are discussed in the course:
• Why cancer can rarely be cured with conventional medical approaches
• Why really powerful natural cures for cancer are not made public
• The acid alkaline balance
• The wrong paradigm in our medical system
• Cancer, life energy and the Quantum theory
• La importància de la detecció i l'eliminació de paràsits,,en,• La importància per esborrar l'estrès electromagnètic i geopàtic,,en,• Per què algunes teràpies tenen èxit i altres no, i com això es pot millorar,,en,• Com Candida està relacionat amb el càncer i com podem llevar,,en,• Aliments i els millors suplements contra el càncer,,en,• millores espirituals i mentals que ajuden a la curació,,en,• Potents però desconeguts teràpies naturals contra el càncer,,en,El material del curs consisteix en la investigació actual i la saviesa antiga,,en,Inclou el coneixement de ayur-veda,,en,La medicina xinesa,,en,Feng Shui,,zh-CN,geomància,,en,ioga,,en,macrobiòtic,,en,herbolària,,en,medicina natural i espiritual,,en,estudis científics,,en,Per a més informació, si us plau referiu-vos al meu llibre,,en,Vida Processos llibre,,en,o visita la meva pàgina web,,en,Informació sobre l'instructor del curs,,en,Un nadiu d'Alemanya,,en
• The importance to clear electromagnetic and geopathic stress
• Why some therapies are successful and others not and how this can be improved
• How Candida is linked to cancer and how we can remove it
• Food and the best supplements against Cancer
• Spiritual and mental improvements that help healing
• Powerful but unknown natural Cancer therapies

The course material consists of actual research and ancient wisdom. It includes knowledge from ayur-veda, chinese medicine, Feng Shui, geomancy, yoga, radiestèsia, macrobiotic, herbalism, naturopathy and spiritual & scientific studies.

for more information please refer to my book “Processos de la vida” (https://stopageing.com/life-processes-e-book/) or visit my website www.stopageing.com

 

Information about the Course instructor
A native of Germany, He viscut a Irlanda des de 2000 on treball com a Investigador Salut Holística,,en,Feng-Shui i Assessor Nutricional,,en,saurí,,en,Líder de Taller i holística Educador,,en,Vaig començar la meva investigació,,en,que també era un viatge interior,,en,finals dels anys noranta durant un temps vaig treballar per a la televisió alemanya,,en,la secció de Baviera - "BR",,en,Durant aquest període vaig tenir la meva primera visió profunda de la naturalesa de la vida i les causes de la salut i malalties,,en,Aquestes idees eren fonamentalment diferents a les idees convencionals sobre la vida i la salut,,en,Després de la meva trasllat a Irlanda el 2000 vaig continuar la meva pròpia investigació més seriosament,,en,investigar ayurvèdica,,en,tradicional xinesa i la literatura macrobiòtica, així com la literatura naturopàtica tradicional alemanya,,en,La part pràctica de la meva investigació va incloure radioestèsia,,en, Feng-Shui and Nutritional Consultant, Bio-Ressonància Terapeuta, Dowser, Workshop Leader and Holistic Educator.
I started my research (which also was an inner journey) end of the nineties during a time I worked for the German Television (the Bavarian section – “BR”). During that period I had my first deep insights into the nature of life and the causes for health and diseases. These insights were fundamentally different to conventional ideas about life and health.

After my move to Ireland in 2000 I continued my own research more seriously, investigating Ayurvedic, traditional Chinese and macrobiotic literature as well as traditional German naturopathic literature. The practical part of my research included dowsing, dispositius de bio-ressonància i Kinesiologia,,en,Amb aquestes eines vaig poder prendre la investigació mèdica a un departament que és impossible de fer ús per als científics convencionals que no fan ús de les dimensions de l'energia,,en,Vaig començar a comprendre la importància del "bon espai" i el seu efecte en la curació i el benestar en general i la seva importància per a les malalties greus,,en,Durant els últims 12 anys he examinat la biosfera,,en,l'energia biològica que preval en un espai,,en,de centenars de cases i va arribar a conclusions molt diferents sobre la forta connexió de la "energia" d'un lloc per dormir amb l'estat de salut dels habitants d'una casa,,en,El meu camí espiritual,,en,que consta de Ioga,,en,meditació,,en,cerimònies de foc vèdics i la lectura de la literatura espiritual seleccionat,,en. With these tools I was able to take health research to a dept that is impossible to avail for conventional scientists who do not make use of the dimensions of energy & esperit.

I began to comprehend the importance of the “good space” and its effect on the healing and wellbeing in general and its importance for serious diseases. During the past 12 years I examined the biosphere (the biological energy that is prevalent in a space) of hundreds of houses and came to very distinct conclusions about the strong connection from the “energy” of a sleeping place to the state of health of the inhabitants of a house.

My spiritual path (consisting of Yoga, Meditation, vedic fire ceremonies and reading of selected spiritual literature) lentament aixecat el vel entre el món físic i l'espiritual,,en,Aquest important esdeveniment em va permetre incloure el invisibles,,en,dimensions espirituals en el meu treball de recerca,,en,Em ajuda a la base del meu treball predominantment en l'experiència personal en lloc de la teoria pura,,en,Experiència personal,,en,en la meva opinió,,en,és l'única font de coneixement veritable i la millor verificació sobre qualsevol ensenyaments teòrics,,en,el meu enfocament no és l'estudi de les malalties, però la comprensió detallada de la salut i les condicions que condueixen cap a la salut,,en,Vaig arribar a la idea que no hi ha malalties incurables,,en,aspectes biofísics i espirituals de l'ésser humà que impedeixen la curació de malalties greus,,en,Un dels objectius principals de la meva feina és unir la ciència i l'espiritualitat,,en. This important event enabled me to include the invisible, spiritual dimensions into my research work. It helps me to base my work predominantly on personal experience instead of pure theory. Personal experience, in my opinion, is the only source of true knowledge and the best verification about any theoretical teachings.
En contrari a la medicina convencional, my focus is not the study of diseases but the detailed comprehension of health and the conditions that lead towards health. I came to the insight that incurable diseases do not exist. És el nostre malentès sobre la bioquímica, biophysical and spiritual aspects of the human being that prevent the cure of serious illnesses.

One main focus of my work is to unite science and spirituality. Crec que no hi ha ciència real sense la comprensió subjacent dels regnes espirituals,,en,Per a qualsevol dubte o consulta personal em pot contactar a [email protected],,en,El curs comença el diumenge dia 2 de febrer a les 10 del matí i acaba a aprox. & Nbsp; 5,,en,am,,en,El preu del curs és de 65 € per al dia,,en,Per reserva anticipada,,en,fins al dimecres dia 29,,en,r,,en,i pto € 15 de descompte,,en,& Nbsp; Per reservar el curs,,en,si us plau enviar € 15 dipòsit no reemborsable per paypal a,,en,[email protected],,en,o per transferència bancària al meu compte,,en,si us plau correu electrònic per sol·licitar detalls del compte,,en,També pot enviar un xec com a alternativa a Frank Albrecht,,en,carretera Barr,,en,Rossinver,,en,Dipòsit serà reemborsat per descomptat, si el curs ha de ser cancel·lat,,en,& Nbsp; Els espais són limitats en aquest curs,,en,& Nbsp; Si us plau porti vegetariana,,en,orgànic,,en.
For questions or personal consultation I can be contacted on [email protected]

The course starts on Sunday the 2nd of February at 10 am and finishes at approx. 5.00pm.

The course fee is € 65 for the day. By booking early, until Wednesday the 29th, receive €15 discount.

To book the course, please send € 15 non-refundable deposit per paypal to “[email protected]” or per bank transfer to my account (please email me to request account details). You can also send a cheque alternatively to Frank Albrecht, Barr road, Rossinver, Co. Leitrim. Deposit will be of course refunded if the course has to be cancelled.

Spaces are limited on this course.

Please bring vegetarian, organic, Sense sucre dinar per compartir,,en,Els comentaris estan tancats,,en,Solucions Gigahertz baixa freqüència Analitzador ME3830B,,en,229.50,,en,Hildegard Orgón Acumulador,,en,1,,en,250,,en.